روش ساده توليد فيلم با پاور پوينت

با توجه به اينكه ممكن است  استفاده از ابزار هاي مختلف براي توليد محتوا براي اساتيد محترم مشكلاتي را ايجاد كرده باشد 

در اين روش بسيار ساده است